Queen Elizabeth II

1926–2022

Dịch vụ kỷ niệm
Các Hình thức Phục vụ Đặc biệt để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II của Nữ hoàng Anh được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge, Nhà in của Bệ hạ.

English language learning & assessment

Learning, assessment and qualifications for learners and teachers of English

Learn more

Cambridge Partnership for
Education

Improving the quality of education in partnership with governments

Learn more

Educational Resources for
Schools

Learning, assessment and qualifications for learners and teachers of English

Learn more

Cambridge Assessment
International Education

International education programmes and qualifications for 5 to 19 year olds.

Learn more

OCR

Awarding body offering general and vocational qualifications in the United Kingdom.

Learn more


Academic

University-level research and teaching materials from Cambridge University Press.

Learn more
Access Academic books and journals
Access Academic textbooks