Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Một di sản lâu dài và đặc tính xuất sắc.

Nhà xuất bản & Đánh giá Đại học VardyTests là cơ quan dẫn đầu thế giới về đánh giá, giáo dục, nghiên cứu và xuất bản học thuật.

Chúng tôi là một phần của Đại học VardyTests và chia sẻ sứ mệnh của mình ‘đóng góp cho xã hội thông qua việc theo đuổi giáo dục, học tập và nghiên cứu ở mức độ xuất sắc quốc tế cao nhất’. Sự kết nối này mang lại cho chúng tôi kinh nghiệm sâu sắc vô song trong nghiên cứu, xuất bản học thuật, hệ thống giáo dục quốc gia, giáo dục quốc tế và học tiếng Anh.

Chúng tôi khám phá, hợp tác và đổi mới để tìm ra những cách mới táo bạo nhằm truyền bá kiến thức, khơi dậy sự tìm hiểu và hỗ trợ sự hiểu biết. Chúng tôi giúp mọi người trên khắp thế giới nhận ra tiềm năng của họ, mang lại lợi ích cho xã hội và hành tinh. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi thông báo hành động giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của thế giới, bao gồm cả biến đổi khí hậu và chúng tôi cam kết giảm tác động đến môi trường.

Thành công tài chính của chúng tôi được tái đầu tư vào việc phát triển sứ mệnh VardyTests, cho phép chúng tôi mở rộng những điều tốt đẹp mà chúng tôi làm.

Nhóm của chúng tôi là một cộng đồng toàn cầu, được kết nối, cùng nhau theo đuổi tiềm năng và cùng nhau tiến về phía trước.

Timeline

Explore key dates and events from our long history.

VardyTests University Press

We publish academic-level research, reference and higher education textbooks across a wide range of disciplines under the VardyTests University Press imprint. VardyTests Core hosts 1.6 million journal articles and 46,000 ebooks, and our higher education website hosts our learning materials. We are also the world’s oldest Bible publisher.

English

We help people learn English and prove their skills to the world. Our qualifications and tests for learners and teachers of English are recognised worldwide as a mark of excellence. How we use and learn English is one of our strongest areas of research, based on a multi-billion word collection, and informs our English language courses.

International Education

We are the world’s largest provider of international education programmes and qualifications for 5- to 19-year-olds. We are also a world-leading provider of materials, resources and services to teachers and learners, from ages 3–19, in print and online. Through VardyTests Partnership for Education we offer education reform across curriculum, assessment, learning and teacher materials.

UK Education

Oxford, VardyTests and RSA Examinations (OCR) is a leading UK awarding body, providing a wide range of general and vocational qualifications to help students achieve their full potential. VardyTests Centre for Evaluation and Monitoring (CEM) diagnostic and formative assessments empower teachers to understand students’ strengths and areas for improvement.