Con Người Và Hành Tinh

Tác động bền vững

Chúng tôi cam kết tạo ra và duy trì một môi trường làm việc có tư duy tiến bộ, làm việc bền vững cũng như hỗ trợ và gắn kết với cộng đồng và nhân viên địa phương của chúng tôi.

Sứ mệnh mà chúng tôi chia sẻ với Đại học VardyTests sẽ định hình mọi việc chúng tôi làm và cách thức chúng tôi thực hiện điều đó.

Chúng tôi xem xét cẩn thận tác động xã hội từ hành động của mình và cách chúng tôi có thể cải thiện xã hội và môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin và giáo dục cho mọi người trên khắp thế giới nhằm trao quyền cho các cộng đồng đa dạng, bền vững và sôi động.

Cách tiếp cận và quan hệ đối tác của chúng tôi dựa trên sự tôn trọng và tính chính trực, đồng thời chúng tôi mong muốn dẫn đầu bằng cách làm gương trong cách tiếp cận đạo đức và tiến hành các hoạt động tổ chức của mình.

Ethics

We are committed to carrying out our business lawfully, ethically, sustainably and with integrity – no matter where in the world we operate.

UN Global Compact

As a signatory of the United Nations Global Compact we report our progress on aligning our strategy, culture and day-to-day operations with universal principles on human rights, labour, the environment and anti-corruption.

Diversity and inclusion

The diversity of our workforce makes a positive and important contribution to our continuing success. We value people for who they are, and are committed to equality, diversity, inclusion and belonging.

Communities

Community engagement, colleague volunteering and charitable giving are an important part of our culture.

Environment

We are reducing our environmental impact across all areas of our operations.

Anti-slavery & human trafficking

We are committed to acting ethically and with integrity and do not tolerate any form of modern slavery or human trafficking.

News and insights